PALIWA ALTERNATYWNE

Produkowane przez PPHU SZULECKLI ŁUKASZ Paliwa alternatywne są uzyskiwane w procesie odzysku odpadów posiadających wysoką wartość opałową. Stosowana przez Nas technologia przetwarzania odpadów, które trafiłyby na wysypiska, pozwala na ich recycling zgodnie z procesem R1 i R3 i wtórne zagospodarowanie.

PPHU SZULECKLI ŁUKASZ posiada decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr ŚG.I.7243.23.2014.TW na przetwarzanie i odzysk odpadów w zakładzie zlokalizowanym w Tłuchówku, przy działce nr 179/3.  Zgodnie z posiadaną decyzją produkowane jest paliwo alternatywne o kodzie 19.12.10.

Odbiorcami produkowanego przez Nas paliwa alternatywnego są głównie cementownie, w których jest ono wykorzystywane w procesach odzysku energii.

Stosowanie paliw alternatywnych produkowanych przez PPHU SZULECKI ŁUKASZ przynosi korzyści dla środowiska, poprzez oszczędzanie nieodnawialnych surowców naturalnych, zminimalizowanie problemu składowania odpadów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu produkcja przemysłowa odbywa się zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przyszłe pokolenia powinny mieć dostęp do takiego środowiska naturalnego, jakim my dysponujemy obecnie.

Odzyskiwanie energii w cementowniach przez współspalanie paliw wytworzonych z odpadów jest procesem całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska. Do odzysku energetycznego paliw alternatywnych stworzono specjalne instalacje oraz magazyny.

Obecność rozgrzanego do temperatury ok. 1450ºC klinkieru cementowego sprawia, że w komorze pieca obrotowego, do którego trafiają paliwa, utrzymuje się stała wysoka temperatura gazów nawet do 2000ºC. Gazy powstałe w wyniku współspalania paliw alternatywnych przebywają w tych warunkach przez ok. 10 sekund. Efektywne spalanie i neutralizowanie szkodliwych składników zapewnia dodatkowo wysoka (nadmiarowa) zawartość tlenu w komorze pieca oraz pozostawanie paliw w środowisku zasadowym.

Wszystkie te czynniki zapobiegają powstawaniu niebezpiecznych substancji wytwarzanych przy niepełnym spalaniu odpadów, w tym szczególnie toksycznych dioksyn i furanów.

Technologia wykorzystania paliwa z odpadów w cementowniach jest bezodpadowa - stałe produkty spalania (np. popiół, żużel) zostają wbudowane mineralogicznie w klinkier. Dodatkowo zastosowane w cementowniach wysokowydajne filtry najnowszych generacji gwarantują ograniczenie emisji gazów i pyłów do poziomu ustalonego przez zakładowe normy, znacznie bardziej rygorystyczne niż wymagania Unii Europejskiej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika
Zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie odpadów
Zezwolenie na prowadzenie
transportu odpadów

TRANSPORT

Od samego początku priorytetem Naszej firmy jest prowadzenie działalności w całkowitej zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami z dziedziny ochrony środowiska oraz w oparciu o wszelkie wymagane decyzje i zezwolenia.

PPHU SZULECKLI ŁUKASZ zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odzysku odpadów przemysłowych powstających w różnych gałęziach przemysłu. Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem o różnej ładowności.

Dysponujemy następującymi pojazdamiv przeznaczonymi do odbioru odpadów:

Transport odpadów realizowany przez PPHU SZULECKLI ŁUKASZ prowadzony jest zgodnie z wymogami dotyczącymi transportu odpadów, stosownie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych z jednoczesnym zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także przepisów wynikających z Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR.

Przekazując odpady naszej firmie masz pewność, iż nie trafią one do przysłowiowej „dziury” lecz zostaną ponownie wykorzystane w procesie recyklingu.

GALERIA

KONTAKT

PPHU SZULECKI ŁUKASZ
87-605 TŁUCHOWO,
TŁUCHÓWEK 2E
NIP: 466 028 95 75

+ tel. +48 780 033 666

+ e-mail: biuro@pphuszulecki.pl